Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace o stravování > Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2021

Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2021Mateřská škola Česká Třebová Vinohrady,  Česká Třebová

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Vyplývá z:

-     vyhl. č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-     § 30 Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

 1. Úvodní ustanovení
 1. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro jejich zákonné zástupce.
 2. Rodiče dětí a strávníci se seznámí s vnitřním řádem školní jídelny na zahajovacích schůzkách, dále na informační nástěnce a webových stránkách mateřské školy.
 3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
 4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny    
 • děti mateřské školy na odloučeném pracovišti nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová – přesnídávky, obědy, svačiny
 • pro vlastní zaměstnance – obědy
 1. Provoz       

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeb mateřské školy.

Provozní doba:                  6:00-14:30 h

Mezi jednotlivými jídly je dodržován časový odstup tří hodin.

V ý d e j   j í d e l     

 

 • pro děti ve třídách na ul. Tylova 624, Česká Třebová

         

Přesnídávka:   8:30 h

Oběd:              11:30 h

Svačina:          14:30 h

 • pro děti ve třídě na nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová

Přesnídávka:   8:30 h

Oběd:              11:15 h

Svačina:          14:30 h

Strava je připravována ve školní kuchyni a je distribuována do jednotlivých tříd bezprostředně před výdejem. Pro převoz stravy do tříd v prvním podlaží je využíván výtah k tomuto účelu určený.  Převoz stravy na odloučené pracoviště je realizován externí firmou vozidlem určeným k převozu potravin v termoboxech nebo v nádobách určených k přepravě potravin. Výdejna na odloučeném pracovišti je

sdílená společně se ZŠ, děti jednotlivých škol se stravují postupně. Po obědě dětí z MŠ je jídelna řádně vyvětraná a vydezinfikovány často využívané plochy.

 

Z a    č i s t o t u    s t o l o v á n í  odpovídají učitelky. Úklid zajišťují uklizečky (rozbité   nádobí,  rozlitý čaj  a pod.). Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogičtí pracovníci školy. Všichni zaměstnanci a děti dodržují pokyny stanovené s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s výskytem Covid 19.

   

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápojů. Polévku do talířů nalévají učitelky s ohledem na bezpečnost dětí. Děti odnášejí použité talíře na místo k tomu určené rovněž pod pedagogickým dohledem. Děti, které odchází po obědě  domů vždy obdrží odpolední svačinu s sebou.

Děti nesmí být nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání.

 

P i t n ý  r e ž i m

Na každé třídě je vymezeno místo, kde stojí nerezová konvice s čajem. Kuchařky čaj dle

potřeby doplňují. Čaj může být slazený i neslazený – dle preference třídy. Totéž platí v letních měsících na zahradě. Dětem nabízíme také ovocné mošty, sirupy, minerálky, mléko, kakao apod. Ke každému jídlu nabízíme k výběru místo uvedeného nápoje vodu. Děti používají vlastní podepsané hrnečky na volný pitný režim, které jsou pravidelně umývány.

 

III.  Přihláška  ke  stravování

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování. Tato přihláška je závazná po celou dobu školní docházky, v případě jakýchkoliv změn je zákonný zástupce povinen změny nahlásit. Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky bude strávníkům strava objednávána automaticky.

Pokud strávník ukončí stravování je povinen toto nahlásit vedoucí školní jídelny z důvodů vyrovnání přeplatku za obědy a odhlášení stravování.

 1. Příjem odhlášek
 • dětí ve třídách na ul. Tylova 624, Česká Třebová

 

- telefonicky, tel. č. 465 531 127

- e-mailem pouze na adresu  msvinohrady.sj@seznam.cz

- písemně na nástěnce v příslušném pavilonu

 

 

 

 • dětí ve třídě na nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová

 

- telefonicky, tel. č. 465 531 127

- e-mailem pouze na adresu  msvinohrady.sj@seznam.cz

- osobně u paní učitelky

 

 

  Pravidla pro odhlašování:

  Odhlášky přijímáme do 7:00 hod ráno. V případě nemoci  má  rodič  povinnost dítě     odhlásit, dítě   v době nemoci nemá dle §122, odst. 2 Škol.   zákona       nárok na oběd ze školní jídelny.

Výdej jídla do jídlonosičů nebo jednorázových boxů (podle aktuální protiepidemiologické situace) rodičům v případě onemocnění dítěte je stanoven

 • v MŠ Vinohrady, Tylova ul. 624, Česká Třebová od 11.00 do 11.15 hod.
 • na odloučeném pracovišti nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová od 11.00 do 11.15
 • 4 odst. 9. vyhl. 107/2005 Sb.   POUZE  PRVNÍ  DEN  NEMOCI .

 

 1.  Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:

Výše stravného:                            3-6 leté děti                 7-8 leté děti

    přesnídávka                                  8,- Kč                          9,- Kč

    oběd                                            18,- Kč                        20,- Kč

    svačina                                         8,- Kč                           9,-  Kč

    na nápoje                                      4,- Kč                           4,- Kč

    celkem                                        38,- Kč                         42,- Kč

 

Platba stravného

Možnosti úhrady stravného.

 • bezhotovostní platby (souhlas s inkasem)

 - v odůvodněných případech hotovostí platba, z důvodu Covid 19 preferujeme však bezhotovostní platby

Výše zálohy bude vypočítávána tak, aby odpovídala předpokládané výši stravného na příští měsíc. Výše zálohy bude tedy pohyblivá a zohledňuje předcházející odhlášky.

Inkasování záloh na stravování bude probíhat koncem měsíce předcházejícího, zpravidla

 1. den předcházejícího měsíce (např. záloha na září bude inkasována 25. srpna).

 

Dle školského zákona 561/2005 Sb.§35 může ředitel po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte do MŠ. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne

s ředitelem jiný termín úhrady. To se nevztahuje na děti, které plní povinnou předškolní docházku.

 

 1. VI. práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců:
 • právo dětí odebírat dotovanou stravu
 • právo zákonného zástupce vyjadřovat se k poskytování stravování, vznášet připomínky a dotazy
 • povinnost dětí dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob,  zároveň se nesmí  dopouštět projevů rasismu a šikany,  chovat se tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy, dodržovat pokyny stanovené s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s výskytem Covid 19
 • povinnost zákonných zástupců informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů, dodržovat pokyny stanovené s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s výskytem Covid 19

 

 

   P ř i p o m í n k y   k e  s t r a v o v á n í  

hlásí rodiče vedoucí  ŠJ  nebo  ředitelce  MŠ.

 

 

Tento Vnitřní řád školní jídelny plně nahrazuje Vnitřní řád školní jídelny ze dne 1.9.2020 a nabývá účinnosti 1.9.2021

 

 

 

    Beata Rösslerová                                                                 Jana Herynková

    vedoucí stravování                                                                ředitelka MŠ                                                                                

 

 

V České Třebové 16.8.2021