Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace o stravování > Vnitřní řád školní jídelny od 1.3.2024

Vnitřní řád školní jídelny od 1.3.2024Mateřská škola Česká Třebová Vinohrady,  Česká Třebová

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Vyplývá z:

-     vyhl. č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-     § 30 Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

 1. Úvodní ustanovení
 1. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro jejich zákonné zástupce.
 2. Rodiče dětí a strávníci se seznámí s vnitřním řádem školní jídelny na zahajovacích schůzkách, dále na informační nástěnce a webových stránkách mateřské školy.
 3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
 4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny    
 • děti mateřské školy na odloučeném pracovišti nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová – přesnídávky, obědy, svačiny
 • pro vlastní zaměstnance – obědy
 1. Provoz       

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeb mateřské školy.

Provozní doba:                  6:00-14:30 h

Mezi jednotlivými jídly je dodržován časový odstup tří hodin.

V ý d e j   j í d e l     

 

 • pro děti ve třídách na ul. Tylova 624, Česká Třebová

         

Přesnídávka:   8:30 h

Oběd:              11:30 h

Svačina:          14:30 h

 • pro děti ve třídě na nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová

Přesnídávka:   8:30 h

Oběd:              11:15 h

Svačina:          14:30 h

Strava je připravována ve školní kuchyni a je distribuována do jednotlivých tříd bezprostředně před výdejem. Pro převoz stravy do tříd v prvním podlaží je využíván výtah k tomuto účelu určený.

Převoz stravy na odloučené pracoviště je realizován externí firmou vozidlem určeným k převozu potravin v termoboxech nebo v nádobách určených k přepravě potravin.

Výdej přesnídávek a svačin na odloučeném pracovišti je realizován ve třídě.

Výdejna na odloučeném pracovišti je sdílená společně se ZŠ, děti jednotlivých škol se stravují postupně. Po obědě dětí z MŠ je jídelna řádně vyvětraná a vydezinfikovány často využívané plochy.

 

Z a    č i s t o t u    s t o l o v á n í  odpovídají učitelky. Úklid zajišťují uklizečky (rozbité   nádobí,  rozlitý čaj  a pod.). Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a jejich ochranu před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zajišťují při stolování pedagogičtí pracovníci školy. V případě úrazu či nevolnosti řeší situaci pedagogičtí pracovníci. Všichni zaměstnanci a děti dodržují pokyny stanovené s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s epidemiologickou situací.

  

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápojů. Polévku do talířů nalévají učitelky s ohledem na bezpečnost dětí. Děti odnášejí použité talíře na místo k tomu určené rovněž pod pedagogickým dohledem.

Děti nesmí být nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání.

 

P i t n ý  r e ž i m

Na každé třídě je vymezeno místo, kde stojí nerezová konvice s čajem. Kuchařky čaj dle

potřeby doplňují. Čaj může být slazený i neslazený – dle preference třídy. Totéž platí v letních měsících na zahradě. Dětem nabízíme také ovocné mošty, sirupy, minerálky, mléko, kakao apod. Ke každému jídlu nabízíme k výběru místo uvedeného nápoje vodu. Děti používají vlastní podepsané hrnečky na volný pitný režim, které jsou pravidelně umývány.

 

D i e t n í    s t r a v o v á n í ,   s t r a v o v á n í   a l e r g i k ů

 

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

 

H a v a r i j n í   s i t u a c e

Havarijní situace, které mohou nastat např. přerušení dodávky energií, havárie vody apod. řeší vedoucí školní jídelny ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy.

  

III.  Přihláška  ke  stravování a vyrovnání přeplatků

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování. Tato přihláška je závazná po celou dobu školní docházky, v případě jakýchkoliv změn je zákonný zástupce povinen změny nahlásit. Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky bude strávníkům strava objednávána automaticky.

Pokud strávník ukončí stravování mimo odchod do základní školy je povinen toto nahlásit vedoucí školní jídelny z důvodů vyrovnání přeplatku za obědy a odhlášení stravování. Přeplatky za stravování jsou vraceny po ukončení školní docházky nebo na žádost zákonného zástupce. Pokud se stravování hradí prostřednictvím Úřadu práce je případný přeplatek rovněž vracen na účet uvedený na písemné žádosti zákonného zástupce.

 1. Příjem odhlášek – nově je nutné odhlásit odpolední svačinu, pokud dítě půjde domů po obědě. Svačiny se ze školky neodnáší. Školní jídelna ji vydá v případě, že se jedná o první den nemoci a rodič si přijde pro oběd do jídlonosiče a současně je tato svačina přihlášená.

 

 • dětí ve třídách na ul. Tylova 624, Česká Třebová

 

- e-mailem pouze na adresu  msvinohrady.sj@seznam.cz

- prostřednictvím webové stránky www.strava.cz nebo v příslušné aplikaci

 

 

 • dětí ve třídě na nám. 17. listopadu 2062, Česká Třebová

 

- e-mailem pouze na adresu  msvinohrady.sj@seznam.cz

- osobně nebo telefonem u paní učitelky

- prostřednictvím webové stránky www.strava.cz nebo v příslušné aplikaci

 

 

  Pravidla pro odhlašování:

  Odhlášky přijímáme do 7:00 hod ráno. V případě nemoci  má  rodič  povinnost dítě     odhlásit, dítě   v době nemoci nemá dle §122, odst. 2 Škol.   zákona       nárok na oběd ze školní jídelny.

Výdej jídla do jídlonosičů rodičům v případě onemocnění dítěte je stanoven    od 11.00 do 11.15 hod.

podle    § 4 odst. 9.  vyhl. 107/2005 Sb.   pouze v první den nemoci.

 

 1.  Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

  

Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou od 1.3.2024 stanoveny takto:

Výše stravného:                            3-6 leté děti                 7-8 leté děti

    přesnídávka                                  10,- Kč                          10,- Kč

    oběd                                              21,- Kč                          23,- Kč

    svačina                                            8,- Kč                            9,-  Kč

    na nápoje                                         5,- Kč                           5,- Kč

    celkem                                          44,- Kč                         47,- Kč

 

Platba stravného

Možnosti úhrady stravného.

 • bezhotovostní platby (souhlas s inkasem)

 - v odůvodněných případech hotovostí platba, preferujeme však bezhotovostní platby

Výše zálohy bude vypočítávána tak, aby odpovídala předpokládané výši stravného na příští měsíc. Výše zálohy bude tedy pohyblivá a zohledňuje předcházející odhlášky. Současně s částkou za  stravné se inkasují či hradí platby za úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole (výši úplaty řeší vnitřní směrnice, která je pravidelně aktualizována a zákonní zástupci jsou s ní prokazatelně seznámeni).

Inkasování záloh na stravování bude probíhat koncem měsíce předcházejícího, zpravidla

 1. den předcházejícího měsíce (např. záloha na září bude inkasována 25. srpna).

 

Dle školského zákona 561/2005 Sb.§35 může ředitel po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte do MŠ. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne

s ředitelem jiný termín úhrady. To se nevztahuje na děti, které plní povinnou předškolní docházku.

 

 1. VI. práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců:
 • právo dětí odebírat dotovanou stravu
 • právo zákonného zástupce vyjadřovat se k poskytování stravování, vznášet připomínky a dotazy, žádat o úpravu jídelníčku vzhledem k potravinovým alergiím a lékařem stanoveným dietám na základě lékařského potvrzení
 • povinnost dětí dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob,  zároveň se nesmí  dopouštět projevů rasismu a šikany,  chovat se tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy, dodržovat pokyny stanovené s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s výskytem Covid 19
 • povinnost zákonných zástupců informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů, dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

 

VII. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci  ve školském zařízení

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí

vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních

 společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. S vybranými částmi obsahu byly seznámeny i děti formou odpovídající jejich věku a rozumovým schopnostem.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců                      a  veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogové a vedoucí školní jídelny se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   

VIII. připomínky ke stravování a stížnosti

 • hlásí rodiče vedoucí ŠJ  nebo  ředitelce  MŠ.
 • v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se může zákonný zástupce obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán s žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížnosti

 

 

Tento Vnitřní řád školní jídelny plně nahrazuje Vnitřní řád školní jídelny ze dne 1.5.2023 a nabývá účinnosti 1.3.2024

 

 

 

    Beata Rösslerová                                                                 Marcela Jansová

    vedoucí stravování                                                                ředitelka MŠ                                                                                

 

 

V České Třebové 7.2.2024