Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Musí být dítě při vstupu do MŠ očkováno?

Musí být dítě při vstupu do MŠ očkováno?Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U  dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraněveřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, oklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit trvalou kontraindikací.

Zákon o ochraně veřejného zdraví již delší dobu požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, přičemž byl nově zaveden princip povinného předškolního vzdělávání pro děti od pěti let. Pravidlo o povinném předškolním vzdělávání nenovelizovalo obecný požadavek na přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s příslušným očkováním. Na druhou stranu není možné z očkování udělat překážku pro plnění povinného předškolního vzdělávání dané ze zákona. Proto jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví je ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné ( anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona. Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce. (Z §3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyplývá, že ředitel mateřské školy jako povinný orgán musí postupovat tak, aby byl zajištěn svat věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Prokázat povinné očkování dítěte lze potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, který má informace o očkování dítěte k dispozici.)

Zdroj: MŠMT ČR (Informatorium 2/2019)